آزمایشات

نام روش اندازه گیری
ISE
نام های مشابه
24h-U-K(R)
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )