آزمایشات

نام روش اندازه گیری
فتومتريک
نام های مشابه
BChE ، CHS
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي EDTA ، پلاسماي هپارينه
حجم نمونه
0.6ml
کمترین حجم نمونه
0.3ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
سرم : 7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
سرم : 7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
سرم : هموليز ، ليپميک / خون کامل : هموليز ، لخته ، يخ زده ، ضد انعقاد نامناسب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
در عملکرد صحيح دستگاه عصبي نقش دارد. از يک ماده شيميايي است که در انتقال تکانه هاي - سيگنال هاي - عصبي از پايانه هاي اعصاب از طريق شکستن مولکول هاي استيل کولين نقش دارد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.