آزمایشات

نام روش اندازه گیری
کليا
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA ، مايعات بدن ، CSF
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
تعيين عفونت قبلي با CMV به منظور پيوند اعضاء ، تجويز خون و فرآورده هاي خوني براي بعضي از گيرندگان خون ، و غربالگري جهت زنان باردار.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.