آزمایشات

نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
24h-U-Oxalate(H)
نوع نمونه
24h-U
حجم نمونه
0.5
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
20-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
10cc HCL 6N
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M