آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Cell counter
نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
2 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
1 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 3 روز در8 -2 c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم ، همولیز ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب