آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Biocchem. Calculat.
نام های مشابه
اسمولاليته پلاسما يا ساير مايعات بدن
نوع نمونه
P-F 
حجم نمونه
0.5
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
'2-8
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND