آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Direct Microscopy
نام های مشابه
Nose-(C&S)
نوع نمونه
dis
حجم نمونه
1 Soap
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2-8 '
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
6h