آزمایشات

نام های مشابه
كلسيم يونيزه خون
نوع نمونه
Serum/Plasma(H)
حجم نمونه
0.2
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
3w