آزمایشات

نام روش اندازه گیری
CLIA
نام های مشابه
Cancer Antigen 15-3, Mucin-Like Carcinoma-Associated Antigen, MUC-1
نوع نمونه
سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه، مایعات بدن
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک
اطلاعات بالینی
Ca15-3 به عنوان نشانگر سرطان پستان شناخته شده است.علاوه بر این ، این گلیکوپروتئین توسط بسیاری از کارسینوم ها شامل آدنوکارسینوم ها و کارسینومای اسکواموس نیز بیان می‌گردد.مدرکی دال بر مفید بودن CA125 در غربالگری،تشخیص و یا مرحله بندی بدخیمی پستان وجود ندارد. بر اساس ملاحظات نظری ممکن است بتوان از CA125 در ردیابی و متاستاز بدخیمی پستان و پایش پاسخ به درمان استفاده نمود ولی این مسئله نیز هنوز به اثبات نرسیده است.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز