آزمایشات

نام روش اندازه گیری
فتومتريک
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم ، ادرار رندوم و 24 ساعته
حجم نمونه
سرم : 0.4ml / ادرار : 6ml
کمترین حجم نمونه
سرم : 0.2ml / ادرار : 3ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود .
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
شايع ترين آزمايش براي ارزيابي فعاليت کليه، اندازه گيري کراتينين سرم و پس از آن کليرانس کراتينين است. کاربرد آن در بررسي عملکرد کليه جهت تضمين ميزان فيلتراسيون گلومرولي، پيگيري احتمال پيشرفت بيماري کليوي، تنظيم دوزاژ دارويي در مواردي که دفع دارو عمدتا از طريق کليه صورت مي گيرد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.