آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Elisa
نوع نمونه
سرم ، مایع نخاع
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد. نمونه سریع جدا گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم، همولیز
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز