آزمایشات

نام روش اندازه گیری
ELISA
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )