آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Elisa
نوع نمونه
سرم ، مایعات بدن ، مایع نخاع
حجم نمونه
0.6 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.3 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم، همولیز،ایکتریک، لیپمیک
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 14 روز