آزمایشات

نوع نمونه
Urine/dis
حجم نمونه
1 Soap
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2-8 '
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
فوری
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
فوری