آزمایشات

نام های مشابه
دي گزيلوز خون يا ادرار
نوع نمونه
Plasma,RH
حجم نمونه
EDTA
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
2