آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Agglutination
نام های مشابه
ويدال
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2-8'
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
71h