آزمایشات

نام روش اندازه گیری
الايزا
نام های مشابه
-
نوع نمونه
Stool
حجم نمونه
2gr
کمترین حجم نمونه
1gr
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2 ساعت
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
3 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
3 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
علت اصلي اسهال همراه با مصرف آنتي بيوتيک وکوليت پسدوممبرانوس مي باشد. کاربرد آن در تشخيص کوليت پسودوممبرانوس وابسته به مصرف آنتي بيوتيک ناشي از توکسين زا.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.