آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
PTH