آزمایشات

نام روش اندازه گیری
ND
نام های مشابه
كلاميديا - IgA/G/M
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND