آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Immunometric
نام های مشابه
دي دايمر
نوع نمونه
Plasma(Serum.Citrate)
حجم نمونه
1.8
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2-8 '
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
فوری+زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
SC-1:9
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2h