آزمایشات

نام روش اندازه گیری
CELL COUNT
نام های مشابه
دبليو بي سي-گلبول سفید
نوع نمونه
HB(E)
حجم نمونه
1-2
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2-8 '
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h