آزمایشات

نام روش اندازه گیری
فتومتريک
نام های مشابه
chloride ، serum، plasma، or blood
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه ، مايعات بدن، ادرار 24 ساعته و رندوم
حجم نمونه
2ml
کمترین حجم نمونه
1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
24 ساعته
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي
اطلاعات بالینی
کلرايد يک الکتروليت مهم سرم و جزو پانل هاي متابوليک است. کاربرد آن دراندازه گيري کلرايد در تشخيص افتراقي اسيدمي و آلکالمي مفيد است با استفاده از کلرايد مي توان ميزان آنيون گپ رو تعيين نمود.مقادير کلرايد بايد همراه با نتايج ساير الکتروليت ها و آناليت هاي اسيد و باز تفسير گردد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.