آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
C-Peptide
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد