آزمایشات

نام روش اندازه گیری
chemical
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
2 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
1 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
1 روز در دمای 2-8˚c یا 3 ماه در دمای -20˚c
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در دمای 2-8˚c یا -20˚c
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم ، همولیز