آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Biocchem
نام های مشابه
Keton
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )