آزمایشات

نام های مشابه
ديجوكسين
نوع نمونه
Serum - Plasma(EDTA ) ترجیحا
حجم نمونه
0.4
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
20-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجيره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2m