آزمایشات

نام روش اندازه گیری
کيفي ، کمي
نام های مشابه
-
نوع نمونه
بافت ، CSF ، خون EDTA، نمونه تنفسي ، مايع آمنيوتيک ، ادرار ، مايعات بدن ، سرم ، مغز استخوان
حجم نمونه
بافت : 10mg / ادرار : 20ml / ساير 2ml
کمترین حجم نمونه
بافت : 5mg / ادرار : 10ml / ساير 1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
خون تام : 8 ساعت / ساير : 8 ساعت
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
خون تام : 3 روز / ساير : سه روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
خون تام : 3 روز / ساير : سه روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
روش کمي فقط با خون EDTA و ادرار
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.