آزمایشات

نام روش اندازه گیری
ISE
نام های مشابه
پتاسيم خون يا ادرار
نوع نمونه
Serum/Urine
حجم نمونه
0.2
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
'2-8
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h