بخش های آزمایشگاه

آنالیز ادرار و انگل شناسی

تاریخ انتشار : ١٣٩٦/٠٩/١١

نوع بخش : کلینیکال

آنالیز ادرار و انگل شناسی

🔺 آنالیز ادرار
در بخش تجزیه ادرار آزمایشگاه های گروه پاتوبیولوژی بهداد تمام پارامترهای بیوشیمیایی از جمله: قند، پروتئین، بیلی روبین، اوروبیلینوژن و ... مورد تجزیه قرار می گیرند. به علاوه در این بخش می توان ادرار را از نظر برخی موارد که به صورت معمول در ادرار وجود ندارند و در اثر برخی از بیماری ها سیتماتیک و نقص های ایمنی مادرزادی  در ادرار دیده می شوند نیز مورد آزمایش قرار می گیرند. کنترل کیفی داخلی و خارجی در مورد تمام پارامترها و عناصری که در بخش تجزیه ادرار مورد تجزیه قرار می گیرد انجام می شود و کنترل کیفی به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه انجام می شود. دیگر ویژگی این بخش از آزمایشگاه به کار گیری پرسنل کار آزموده و با تجربه است. همچنین این بخش از آزمایشگاه گزارش المنت های میکروسکوپی ادرار ارائه می دهد و در صورت وجود عناصر غیر طبیعی سلولی در رسوب ادرار بیماران، بررسی از نظر سیتولوژی ادرار به پزشکان معالج توصیه می گردد.

🔺 انگل شناسی
در بخش پارازیتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد دریافت نمونه های بالینی به ویژه Stool (مدفوع) به منظور بررسی و تشخیص انواع پارازیت ها از جمله انگل های پرسلولی (کرم ها) و پروتوزوآها (تک یاخته ها) به شیوه ای مستقیم ... direct smear ,wet mount و concentration (تغلیظ) و همچنین تهیه و رنگ آمیزی لام های تهیه شده از نمونه های تازه (Permanent stained ،(Direct Examiniation) ،(Fresh (دائمی) به روش تری کروم (Trichrome staining) به ویژه برای تشخیص آمیب های هیستولیکا و ... انجام می گردد.