بخش های آزمایشگاه

پاتولوژی

تاریخ انتشار : ١٣٩٦/٠٨/٢٧

نوع بخش : پاتولوژی و سیتولوژی

پاتولوژی

🔺 پاتولوژی و سیتولوژی
بخش پاتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد توسط گروهی از پاتوبیولوژیست‌های مجرب ، کار سیتولوژی ، پاپ اسمیر ، FNA ، پاتولوژی بافت ها ، IHC را انجام می‌دهند.