بخش های آزمایشگاه

بیوشیمی

تاریخ انتشار : ١٣٩٦/٠٨/٢٧

نوع بخش : کلینیکال

بیوشیمی

🔺 بیوشیمی
بیوشیمی بالینی با مطالعه شیمیایی و بیوشیمیایی پروسه های بدن، از راه آنالیز خون، ادرار و سایر مایعات بدن توسط افراد متخصص به تشخیص و مدیریت بیماری ها کمک می کند. این تست ها بر روی تمام مایعات بدن قابل انجام می باشند، اما اغلب برروی سرم و پلاسما انجام می گیرند. نوع آزمایش درخواست شده تعیین کننده نوع نمونه ی استفاده شده می باشد. در بخش بیوشیمی آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد سرم، پلاسما، ادرار، مایع مغزی نخاعی و ... از نظر بیوشیمی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن در اسرع وقت اعلام می گردد.

 به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آن ها در یک میدان الکتریکی، آن ها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسید های نوکلئیک یا پروتئین ها ابداع شده است.

در بخش الکتروفورز آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد با استفاده از روش Capillary تست های الکتروفورز برای  protein, hemoglobin و urine  انجام می شود. همچنین در این بخش تست (Immunofixation (I.M برای سرم و ادرار به روش اتوماتیک انجام می شود و نظرات و تشخیص نهایی برای بیماران توسط مسئول فنی آزمایشگاه شخصا بررسی می گردد.